top of page

אפוטרופוס וחוק סיעוד

כאשר אחד מבני משפחה זקוק לעזרה. מה עושים?

זה אולי המצב הקשה ביותר למשפחה כאשר אחד מבני משפחה צריך עזרה. 

מה עושים? למי פונים? מה הן עלויות?

 

נדבר על:

  • חוק סיעוד

  • חוק אפוטרופוס

  • אחד מבני משפחה נעזר בעובד סיעודי או מטופל במוסד סיעודי – מה תהיינה עלויות הטיפול?

  • מהו מצב סיעודי?

  • מהי הזכאות מהמדינה?

  • מהו ביטוח סיעודי?

  • ביטוח סיעודי לחברי קופות החולים? 

  • מהם שינויים בביטוח סיעודי קולקטיבי?

bottom of page